ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ
 1. Нэг. Ерөнхий зүйл
  1. Энэхүү Үйлчилгээний нөхцөлөөр “Ондо” ХХК /цаашид “Ондо” гэх/ болон түүний хамаарал бүхий компаниудаас санал болгож байгаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг Хэрэглэгч авахтай холбоотой харилцааг зохицуулна.
  2. Хэрэглэгч гэж Ондо-гоос Үйлчилгээ авч байгаа 18 насанд хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай иргэн, хуулийн этгээдийг хэлнэ.
  3. Хэрэглэгч ONDO вэбсайт, SuperNet вэбсайт, ONDO аппликейшн /цаашид “вэбсайт, апп” гэх/-д дараах үйлдэл хийх боломжтой байна.
   1. нэвтрэх;
   2. Үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцаж, зөвшөөрөх;
   3. бүртгүүлэх;
   4. бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ авах;
   5. урамшуулал идэвхжүүлэх;
   6. тухайн үеийн технологийн шийдлээс хамаарсан бусад.
  4. Вэбсайт, апп-д байршуулсан аливаа урилга, санал, нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрөх, идэвхжүүлэх, баталгаажуулах үйлдэл хийсэн нь Хэрэглэгч Ондо болон Ондо-гийн хамаарал бүхий компаниудын Үйлчилгээний нөхцөлийг зөвшөөрсөнд тооцно.
 2. Хоёр. Вэбсайт, апп-д нэвтрэх
  1. Иргэн, хуулийн этгээд вэбсайт, апп-д өөрийн и-мэйл хаяг эсхүл утасны дугаарыг оруулж гар утас, и-мэйл хаягт ирсэн 6 оронтой кодоор эсхүл технологийн шийдлээс хамааран өөрийнхөө үүсгэсэн нууц үгээр нэвтэрнэ.
 3. Гурав.Үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцаж зөвшөөрөх
  1. Хэрэглэгч энэхүү Үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцаж, аливаа хүлээн зөвшөөрөх үйлдэл хийснийг Үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч, гэрээ байгуулсанд тооцно.
  2. Ондо-гийн Үйлчилгээний нөхцөл, Хэрэглэгчтэй байгуулсан гэрээ, аливаа баримт бичгүүд нь Хэрэглэгч болон Ондо хоорондын бүхий л тохиролцоог илэрхийлнэ.
  3. Хэрэглэгч нь энэхүү Үйлчилгээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулах санал гаргах тохиолдолд 72110101 дугаарт, Ондо-гийн дугаараас 6666, 1800-6666 лавлах дугаарт залгаж эсхүл бичгээр мэдэгдэж хүсэлт гаргана.
  4. Ондо нь энэхүү Үйлчилгээний нөхцөлийн 3.3-т заасны дагуу ирүүлсэн хүсэлтийг хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд Үйлчилгээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулж, санал гаргасан талд мэдэгдэнэ.
 4. Дөрөв. Хэрэглэгчийг бүртгэх
  1. Вэбсайт, апп-аар дамжуулан санал болгож буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ашиглахын тулд Хэрэглэгч дараах мэдээллийг өгөхийг сайн дурын үндсэн дээр зөвшөөрч байна. Үүнд:
   1. овог, нэр /хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийн оноосон нэр/;
   2. регистрийн дугаар эсхүл иргэний бүртгэлийн дугаар;
   3. өөрийн нэр дээр бүртгэлтэй утасны дугаар;
   4. албан ёсны болон түр оршин суух хаягийн мэдээлэл;
   5. төхөөрөмжийн мэдээлэл;
   6. хуульд заасан бусад.
  2. Энэхүү Үйлчилгээний нөхцөлийн 4.1-д заасны дагуу өгсөн мэдээлэл нь тухайн иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээлэл мөн болохыг таних зорилгоор танилт нэвтрүүлэлтийн арга технологийг ашиглан баталгаажуулахыг Хэрэглэгч зөвшөөрч байна.
  3. Хэрэглэгч нь өөрийн бүртгэлийн мэдээлэлд орсон өөрчлөлтийг Ондо-д мэдэгдэн өөрчлүүлнэ.
 5. Тав. Төхөөрөмж түүнд тавигдах шаардлага
  1. Хэрэглэгч нь Ондо-гийн үйлчилгээг авахын тулд дараах шаардлагад нийцсэн төхөөрөмжтэй байна. Үүнд:
   1. Ярианы үйлчилгээ авах бол таны гар утас VoLTE дэмждэг байх;
   2. Мессеж болон дата үйлчилгээ авах бол таны гар утас 4G/LTE дэмждэг байх.
   3. Хэрэв хэрэглэгч Ондо-гийн үйлчилгээг 2 дах үүрэн үйлчилгээгээр ашиглах тохиолдолд гар утас нь eSIM дэмждэг эсвэл хоёр биет сим дэмждэг байх.
 6. Зургаа. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ
  1. Энэхүү Үйлчилгээний нөхцөлийг зөвшөөрөх үед Ондо нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ Ондо-гийн сүлжээ орсон нутаг дэвсгэрт үзүүлж байгаа гэдгийг Хэрэглэгч ойлгон, энэхүү нөхцөлөөр бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг авахыг хүлээн зөвшөөрч байна.
  2. Ондо нь үйлчилгээний хамрах хүрээ, чанарыг тасралтгүй сайжруулахыг эрмэлзэж, шинээр гарсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, сүлжээ орсон байршлын өөрчлөлтийн мэдээллийг тухай бүр Хэрэглэгчид өөрийн боломжит сувгаар хүргэнэ.
  3. Ондо нь Төрийн эрх бүхий байгууллагаас холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу шаардсан тохиолдолд Үйлчилгээг хязгаарлах, зогсоох зэрэг хуульд заасан арга хэмжээ авч болно.
  4. Ондо-гийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ашиглах явцад Хэрэглэгчийн ашиглаж байгаа төхөөрөмжөөс шалтгаалан саатал, доголдол гарсан тохиолдолд энэ талаарх гомдлыг Ондо хариуцахгүй.
  5. Ондо нь тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, өргөтгөх, үйлчилгээний зориулалтыг өөрчлөх тохиолдолд Хэрэглэгчид өөрийн боломжит сувгаар мэдэгдэж, Үйлчилгээг түр хугацаагаар хязгаарлаж болно.
  6. Хэрэглэгч хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр гэрээ байгуулан өөрийн нэр дээр Супернэт үйлчилгээний 1 /нэг/ төхөөрөмж авах эрхтэй.
 7. Долоо.Дугаар
  1. Хэрэглэгч нь Ондо-гоос санал болгосон дугааруудаас сонголт хийж ашиглах боломжтой бөгөөд бусад үүрэн холбооны операторуудтай харилцан холболт бүрэн хийгдэж дуустал тухайн авсан дугаараа зөвхөн Ондо-гийн сүлжээнд ашиглахыг зөвшөөрч, ойлгож байгаа болно.
  2. Хэрэглэгч нь иргэн бол өөрийн нэр дээр хамгийн ихдээ 5 /тав/ дугаар авч ашиглах боломжтой байна.
  3. Хэрэглэгч нь хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтны хүсэлтийг үндэслэн бүртгэх бөгөөд хүсэлтэд дугаар ашиглах ажилтнуудын албан тушаалын жагсаалтыг хавсаргасан байна.
  4. Хэрэглэгч нь гадаадын иргэн бол оффист гадаад паспорттайгаа ирж дугаар авч болно.
  5. Ондо нь хүүхдэд зориулсан дугаар гаргах тохиолдолд түүний хувийн мэдээллийг эцэг, эхийх нь аль нэгний мэдээлэлтэй хамтад нь бүртгэнэ.
  6. Ондо нь энэхүү Үйлчилгээний нөхцөл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үйлчилгээний төлбөрт өөрчлөлт оруулах тохиолдолд Хэрэглэгчид өөрийн боломжит сувгаар хүргэнэ.
 8. Найм. Урамшуулал
  1. Ондо нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээндээ урамшуулал зарлах эрхтэй бөгөөд тухайн урамшууллын тасралтгүй үргэлжлэх хугацаа нь Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос баталсан журмын хязгаараас хэтрэхгүй байна.
  2. Ондо нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний урамшууллын мэдээллийг өөрийн боломжит сувгаар нийтэд мэдээлэх бөгөөд тухайн урамшуулал нь урамшууллын нөхцөлд заасан хугацаанд хүчинтэй байна.
  3. Хэрэглэгч бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний урамшууллыг Ондо-гоос тогтоосон хугацаанд ашиглаагүй тохиолдолд тус урамшуулал хүчингүй болно.
 9. Ес. Төлбөр тооцоо
  1. Хэрэглэгч нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төлбөр, тооцоог Ондо-гоос санал болгосон төлбөрийн сувгийг ашиглан төлнө.
  2. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төлбөрт холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу төлөгдөх татвар, хураамж багтсан бөгөөд шинээр татвар, хураамж нэмэгдэх тохиолдолд Ондо нь тухай бүрд Үйлчилгээний төлбөрт өөрчлөлт оруулна.
  3. Хэрэглэгчийн худалдан авалтын НӨАТ-ын баримтыг Хэрэглэгчийн бүртгэлтэй и-мэйл хаяг руу илгээнэ.
  4. Хэрэглэгч нь и-мэйл хаягаа буруу бүртгүүлснээс шалтгаалж НӨАТ-ийн баримтаа авч чадаагүй тохиолдолд Ондо нь хариуцлага хүлээхгүй.
  5. Хэрэглэгч бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төлбөрийг төлөөгүй тохиолдолд төлбөр бүрэн төлөгдөх хүртэл Ондо нь үйлчилгээ үзүүлэхгүй боломжгүй.
  6. Супернэт интернэт үйлчилгээний төхөөрөмжийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр авах гэрээ байгуулсан Хэрэглэгч нь байгуулсан гэрээний үүргийн дагуу төлбөр төлөх үүрэгтэй.
  7. Хэрэглэгч нь энэхүү Үйлчилгээний нөхцөлийн 9.6-д заасан үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд тухайн гэрээнд заасан хариуцлага хүлээнэ.
 10. Арав. Тусгай зөвшөөрөл
  1. Ондо нь Монгол Улсын харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос дараах зөвшөөрлийг авч үйл ажиллагаагаа эрхэлж байна. Үүнд:
   1. Мэдээлэл холбооны ярианы үйлчилгээ эрхлэх /яриа, мэссеж, дата/;
   2. Интернэтийн үйлчилгээ эрхлэх;
   3. Радио давтамж ашиглах.
 11. Арван нэг. Оюуны өмч, барааны тэмдэг
  1. ОNDO вэбсайт, апп болон түүний программ хангамж нь Ондо-гийн өмч байна.
  2. Ондо-гийн нэр, лого болон холбогдох бүх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр, дизайны тэмдэг, уриа нь Ондо-гийн өмч бөгөөд Ондо-гоос урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр аливаа хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.
 12. Арван хоёр. Хүүхдийн порнографыг мэдээлэх
  1. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Ондо нь интернэтийн аюулгүй байдалд анхаардаг бөгөөд Хэрэглэгч нь цахим орчинд хүүхдийг садар самуунд ашигласан зураг, видео зэрэг хүүхэдтэй холбоотой хууль бус үйлдэл ажиглавал Ондо-д мэдэгдэх болон www.ekids.mn-ээр дамжуулан мэдээлэл өгөх эсхүл хүүхдийн тусламжийн 108 утасны үйлчилгээний төвд холбогдож тус тус мэдээлэх боломжтой.
  2. Хэрэглэгч хүүхдийг аливаа хэлбэрээр садар самуунд ашигласан буюу хүүхдийн порнограф агуулга бүхий зураг, видео дамжуулах, түгээхийг хориглоно.
 13. Арван гурав. Зар сурталчилгаа
  1. Хэрэглэгч Ондо-гийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ашиглаж дараах агуулгатай зар сурталчилгааг түгээхийг хориглоно.
   1. бусдын бүтээгдэхүүнийг гутаан доромжилсон;
   2. Монгол Улсын болон бусад улсын төрийн бэлгэ тэмдэг, түүхэн алдарт хүн, үндэсний мөнгөн тэмдэгт, шашин шүтлэгийг гутаан доромжилсон;
   3. төрийн тусгай алба хаагчийн дүрэмт хувцас, билэгдлийг дүрмийн бус, гаж хэлбэрээр ашигласан;
   4. үндэсний болон түүх, соёлын үнэт зүйлсийн бүртгэлд орсон урлагийн бүтээлийг гутаан доромжилсон;
   5. үндэс угсаа, хэл, арьсны өнгө, нийгмийн гарал, байдал, нас, хүйс, мэргэжил боловсрол, шашин шүтлэг, үзэл бодлыг гутаан доромжилсон үг хэллэг, харьцуулалт, дүрслэл зэргийг ашигласан;
   6. хүнлэг ёс, ёс суртахуун, Монгол хүний эрхэмлэн дээдэлдэг зан заншлын ёс горимыг зөрчсөн.
  2. Энэхүү Үйлчилгээний нөхцөлийн 13.1 дэх заалтыг зөрчсөнөөс үүдэн гарах аливаа үр дагавар, хохирол, зардлыг Хэрэглэгч дангаар хариуцаж, төлж барагдуулна
 14. Арван дөрөв. Хариуцлага
  1. Ондо нь дараах тохиолдолд Хэрэглэгчийн үйлчилгээг хязгаарлах эрхтэй бөгөөд түүнээс үүдэн гарах аливаа үр дагавар, хариуцлагыг Хэрэглэгч дангаар хүлээж, учруулсан хохирлыг барагдуулна. Үүнд:
   1. Хэрэглэгч нь Ондо-гийн сүлжээг ашиглан Ондо болон бусдын сүлжээ, серверт зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, халдах оролдлого гаргах, хууль бус үйл ажиллагаанд ашиглахаар завдах, эсхүл хууль бус үйл ажиллагаанд ашигласан;
   2. Хэрэглэгч нь Ондо-гийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг гуравдагч этгээдэд ашиглуулсан, зохих журмын дагуу ашиглаагүй, ажиллуулаагүй, нэвтрэх нэр, нууц үг, хэрэглэгчийн бүртгэлээ алдсан, задруулсан эсхүл хууль бус үйл ажиллагаанд ашигласан.
  2. Хэрэглэгчийн зохисгүй хэрэглээ, хайхрамжгүй үйлдлээс шалтгаалсан үйлчилгээний доголдлыг Ондо хариуцахгүй.
  3. Хэрэглэгч нь сим картаа гуравдагч этгээдэд ашиглуулсан, гуравдагч этгээдийн программ, үйлчилгээг татаж хууль бус зорилгоор ашигласан, хэрэглэснээс үүдэн гарах аливаа үр дагавар, хохирол, зардлыг дангаар хариуцна.
  4. Ондо-гийн сүлжээний хамрах хүрээнээс газар зүйн хувьд алслагдмал, газар дор байрлалтай, эсхүл тусгаарлагдсан орон зайд Ондо-гийн сүлжээ доголдож болох бөгөөд үүнтэй холбогдон үүсэх аливаа хохирлыг Ондо хариуцахгүй.
  5. Газар хөдлөлт, аянга цахилгаан, үерийн гамшиг, шуурга, байгалийн гамшиг зэрэг давагдашгүй хүчин зүйл болон гоц халдварт өвчин, дайн, террорист халдлага, гэнэтийн нийтийг хамарсан үймээн самуун, эмх замбараагүй байдал, эсэргүүцлийн хөдөлгөөн , ажил хаялт, эрчим хүчний тасалдал, хязгаарлалт, төрийн эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, хорио, цээр, бүх нийтийг хамарсан сүлжээний хэт их ачаалал, доголдол, зэрэг Хэрэглэгч болон Ондо-гийн хүсэл зоригоос үл хамаарах, урьдчилан таамаглах боломжгүй хүчин зүйлээс шалтгаалан Ондо гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй буюу зохих ёсоор биелүүлээгүй тохиолдолд Ондо хариуцлага хүлээхгүй.
  6. Хэрэглэгч сим карт болон сим картыг ашиглах төхөөрөмжийг алдсан тохиолдолд 72110101 Ондо-гийн дугаараас 6666, 1800-6666 дугаарт мэдэгдэж үйлчилгээг хаалгана. Үүнээс үүдэн гарах хариуцлагыг Хэрэглэгч дангаар хүлээнэ.
  7. Ондо эсхүл Хэрэглэгч Үйлчилгээний нөхцөл болон гэрээнд заасан үүргээ нэг буюу түүнээс дээш удаа ноцтой зөрчсөн тохиолдолд буруугүй талын санаачлагаар гэрээг цуцалж, учирсан хохирлыг буруутай этгээдээс шаардах эрхтэй.
 15. Арван тав. Гомдол, маргаан шийдвэрлэх
  1. Хэрэглэгч Ондо-гийн Үйлчилгээний нөхцөлтэй холбоотой санал, хүсэлт, гомдлыг info.ondo.mn цахим шуудан болон 72110101, Ондо-гийн дугаараас 6666, 1800-6666 дугаарт, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимп, Нью Хоризонс оффисын 201 тоотод шуудангаар хүргүүлж эсхүл биечлэн ирж шийдвэрлүүлж болно.
  2. Хэрэглэгч болон Ондо-гийн хооронд маргаан гарсан тохиолдолд маргааныг харилцан зөвшилцөх замаар шийдвэрлэхийг эрмэлзэнэ.
  3. Хэрэглэгч болон Ондо нь харилцан зөвшилцөж чадаагүй тохиолдолд маргааныг Монгол Улсын хууль тогтоомжийг баримтлан, Монгол Улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.
ХЭРЭГЛЭГЧ ЭНЭХҮҮ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ БҮРЭН УНШИЖ ТАНИЛЦАЖ ОЙЛГОСОН БӨГӨӨД БҮХ НӨХЦӨЛИЙГ САЙН ДУРЫН ҮНДСЭН ДЭЭР ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ, БАТАЛГААЖУУЛЖ БАЙНА.